SZKOLIMY Z PASJĄ

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STASZOWIE

Kim jesteśmy?

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie to placówka, która projektuje, organizuje i realizuje wspomaganie oraz doskonalenie zawodowe dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych.

Ośrodek obejmuje swoim działaniem szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Staszowski oraz może świadczyć usługi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na zasadach ustalonych w porozumieniach zawartych przez Zarząd Powiatu w Staszowie z organami innych jednostek samorządu terytorialnego.

Co nas wyróżnia?

Wyjątkowość rodzi się z pasji. Naszą pasją są ludzie. Ważne dla nas jest wspieranie innych w nauce i rozwoju, zachęcanie do podejmowania innowacyjnych działań, budowanie relacji i skuteczne komunikowanie się. Jesteśmy zespołem, który tworzą ludzie kompetentni, kreatywni, pełni entuzjazmu i zaangażowania.

Jak pracujemy?

Doskonalenie dziś to jeszcze wyższa jakość edukacji jutro. Oferujemy Państwu profesjonalnie przygotowane formy doskonalenia wynikające z:

  • kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
  • wymagań stawianych wobec szkół i placówek zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
  • realizacji podstaw programowych ,
  • diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
  • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników egzaminów zewnętrznych o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

Zadania nasze realizujemy poprzez:

  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:
  • prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń,
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek,
  • udzielanie konsultacji,
  • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

Zespół PODN w Staszowie

Kontakt

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Staszowie

28 – 200 Staszów,

ul. Koszarowa 7

tel. 15 864 27 47

biuro@podnstaszow.pl

©Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Search