Snuj się, snuj bajeczko

Konkurs na napisanie bajki – Snuj się, snuj bajeczko


Cele działania:
- stworzenie przyjaznej atmosfery dla rozwijania zainteresowań czytelniczych,
- stymulowanie rozwoju aktywności czytelniczej,
- budzenie miłości do książek,
- zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania,
- budowanie systemu wartości,
- promowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne działania twórcze,
- zacieśnianie współpracy ze środowiskiem lokalnym,
- kształtowanie u dzieci nowego sposobu spędzania wolnego czasu.

Harmonogram działań:
luty:
1.    Szkolenie Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Bogorii –Bajkoterapia.
2.    Przedstawienie harmonogramu i regulaminu konkursu członkom Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Bogorii.
marzec:
1.    Ogłoszenie konkursu oraz zapoznanie rodziców z regulaminem (na tablicy informacyj-nej przedszkola, podczas rozmów indywidualnych oraz na stronie internetowej przed-szkola).
kwiecień:
1.    Powołanie komisji sprawdzającej – ocena otrzymanych prac.
2.    Ogłoszenie wyników (na łamach strony internetowej przedszkola oraz tablicy informa-cyjnej).
maj:
1.    Wręczenie nagród.
2.    Czytanie bajek przez zaproszonych rodziców i dziadków w każdej z przedszkolnych grup.
czerwiec:
1.    Wycieczka do Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii. Poznanie zakresu obowiązków pracowników biblioteki. Zwiedzanie gminnej biblioteki.
2.    Obchody XIII Edycji Akcji Edukacyjnej  „Cała Bogoria czyta dzieciom”.

Opis działania:

     Impulsem do ogłoszenia konkursu na napisanie bajki pt. „ Snuj się, snuj bajeczko” było za-interesowanie dzieci czytaniem. Dodatkowym bodźcem do działania stał się również ogłoszo-ny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Konkurs wpisał się również w organizowaną od trzynastu lat Akcję Eduka-cyjną „Cała Bogoria czyta dzieciom”.
    Adresatami konkursu byli: wychowankowie przedszkola, ich rodzice, dziadkowie, ro-dzeństwo. Osoba dorosła towarzysząca dziecku ,miała zapisać treść bajki, pomóc w wykona-niu ilustracji oraz strony tytułowej książeczki, zadaniem dziecka było wymyślenie bohatera, fabuły oraz samodzielne jej zilustrowanie.
Patronat nad konkursem objęła dyrektor  Przedszkola w Bogorii p. Bożena Waga.  
    Do konkursu przygotowywałyśmy się już od miesiąca lutego, kiedy to odbyło się szkole-nie Rady Pedagogicznej  pt.  „Bajkoterapia”. Prowadziła je p. Maria Sipowicz– doradca me-todyczny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie. Szkolenie dostar-czyło cennej wiedzy na temat sposobów eliminowania dziecięcych problemów, takich jak: płacz przy rozstaniu z rodzicem, nieśmiałość, lęk, fobia. Wskazało możliwość sięgania do ba-jek terapeutycznych, które mogą być pretekstem do rozmowy z całą grupą i spotkań indywi-dualnych z dzieckiem potrzebującym pomocy.
    Konkurs stał się okazją zaproszenia bliskich dziecku dorosłych do wspólnej twórczości. Najmłodszym natomiast pozwolił uczestniczyć w wydarzeniach świata przedstawionego, stać się autorem, ilustratorem i osobą odpowiedzialną za efekt końcowy, doświadczyć, ile inwencji wymaga tworzenie.
    Zainteresowanie konkursem przeszło nasze oczekiwania. Z relacji dorosłych dowiedziały-śmy się, że to dzieci mobilizowały ich do wspólnego pisania. Na pewno nie był to czas straco-ny. Mamy nadzieję, że zaprocentuje w przyszłości rozbudzoną w dzieciach miłością do ksią-żek, a chwile spędzone na wspólnym pisaniu z najbliższymi pozostaną w sercu na lata, jako najmilsze. Głośne czytanie to przecież forma kontaktu z dzieckiem tak samo ważna, jak przy-tulanie i okazywanie czułości.
    Powstało czterdzieści pięć  bajek napisanych wspólnie – z mamą, babcią, ciocią, wujkiem, siostrą i bratem. Nie zawiodły również dzieci, które samodzielnie, często drukowanymi litera-mi, zapisały wymyśloną przez siebie historię oraz zilustrowały jej treść.
    Powstały takie utwory, jak: „Tęczowa historia”, „Burek”, „Księżniczka na grzybach”, „Pies i kot”, „Słonik”, „Podróże Busa Sebastiana”, „Bajka o księżniczce, która nie umiała tań-czyć walca”, „2011 pcheł”, „Roztańczona Gabrysia”, „Samotny pirat”, „Książka o serduszku Kitka”. Wszystkie wymyślone przez dzieci historie były ciekawe, kolorowe i kończyły się szczęśliwie.
    Komisja  oceniająca bajki, pracowała pod przewodnictwem emerytowanej nauczycielki języka polskiego – p. Janiny Wójtowicz. Do współpracy zaprosiliśmy również panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii – p. Marię Kaczmarczyk, p. Beatę Jaworską, p. Ewę Zielińską. Niełatwym zadaniem było wyłonienie laureatów.
    Po burzliwych obradach komisja dokonała wyboru najciekawszych prac. Piszących po-dzielono na kategorie wiekowe: czterolatków, pięciolatków i sześciolatków. Przyznano łącz-nie: siedem pierwszych, siedem drugich i pięć trzecich miejsc. Wyróżniono piętnaście prac. Konkurs zakończył się wręczeniem nagród podczas uroczystości, która odbyła się 26 maja 2017 roku. Każdy z laureatów otrzymał piękną książkę, dyplom oraz prezent dodatkowy – drewniane liczydła. Pozostałe dzieci dostały książeczki z bajkami, dyplomy oraz liczydełka. Wszyscy, biorący udział w konkursie, zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Byłyśmy dumne z naszych wychowanków.
    Bajeczki zaprezentowane zostaną podczas XIII Edycji Akcji Edukacyjnej „Cała Bogoria czyta dzieciom” przez zaproszonych do przedszkola przedstawicieli urzędów i zakładów pracy z terenu naszej gminy.
Uzyskane efekty:
a) dla dzieci:
    - poznanie zasad pracy twórców książeczek– autora, ilustratora,
    - uczenie poszanowania dla pracy własnej i innych osób,
    - uczenie miłości do książek i nawyku częstego sięgania po nie,
    - satysfakcja z osiągniętego celu,
    - rozwój kreatywnego myślenia,
    - kształtowanie umiejętności formułowania własnych myśli,
    - ćwiczenie pamięci,
    - zapewnienie prawidłowego rozwoju emocjonalnego.
b) dla placówki:
    - zacieśnienie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bogorii,
    - integracja z rodzinnym domem dziecka,
    - promocja przedszkola w środowisku lokalnym,
    - zacieśnienie współpracy z rodzicami,
    - pozyskiwanie sponsorów.
c) dla środowiska:
    - współdziałanie przedstawicieli różnych zakładów pracy,
    - współpraca z przedszkolem.


Wnioski z realizacji:
- realizacja konkursu wyzwoliła u dzieci inwencję twórczą, zaangażowanie w tworzenie bajki,
- dziecko stało się autorem bajki i jej ilustratorem,
- nauczyło się szacunku i miłości do książek,
- przez wspólne pisanie dzieci bardziej zintegrowały się z domem rodzinnym, zobaczyły jak ciekawie można spędzać wspólny czas (nie tylko przed komputerem czy telewizorem)

 

Autorzy:

Renata Zybała
Magdalena Bełczowska

Publiczne Przedszkole w Bogorii

 

Kontakt

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Staszowie

28 – 200 Staszów,

ul. Koszarowa 7

tel. 15 864 27 47

biuro@podnstaszow.pl

©Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Search